REGULAMIN „WIŚLANA PRZYGODA”

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa szczegółowe zasady i warunki udziału w rejsach turystycznych po Wiśle, realizowanych za pośrednictwem przystani „WIŚLANA PRZYGODA” („ORGANIZATOR”), zarządzanej przez przedsiębiorstwo pod nazwą EWELNA WOŹNIAK WIŚLANA PRZYGODA  z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Celulozy 111 lok. ZR, 04-986 Warszawa, NIP: 952 224 14 28, REGON: 525356118,
 2. Tytuł prawny do łodzi wykorzystywanej do realizacji rejsów („Łódź”) przysługuje Organizatorowi
 3. Łódź spełnia wymagania przepisów prawa w zakresie żeglugi, wyposażone są zgodnie z obowiązującym prawem i kierowane są przez sterników posiadających stosowne uprawnienia.
 4. W celu realizacji rejsu należy dokonać rezerwacji:
 5. Podczas rezerwacji należy uiścić opłatę w kwocie 20% wysokości opłaty końcowej.
 6. Dwa dni przed planowanym terminem Rejsu należy uiścić pozostałą należność.
 7. Każdy z uczestników Rejsu zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu oraz poleceń wydawanych przez pracowników organizatora, a przede wszystkim sternika łodzi.
 8. Pasażerowie, którzy w dniu Rejsu nie ukończyli 18 lat mogą uczestniczyć w Rejsie wyłącznie za zgodą opiekunów prawnych i pod opieką osoby dorosłej.
 9. W trakcie odbywania Rejsu Pasażerów obowiązuje bezwzględny zakaz:
  • wylewania do Wisły substancji, wyrzucania śmieci lub jakichkolwiek innych przedmiotów;
  • przyjmowania środków odurzających lub pozostawania pod wpływem środków odurzających w trakcie Rejsu;
  • palenia tytoniu;
  • skoków z Łodzi do wody i pływania w wodzie podczas Rejsu;
  • wychylania się, wysuwania rąk, nóg lub przedmiotów poza burtę Łodzi mogących skutkować powstaniem zagrożenia zdrowia lub życia;
  • zabierania na pokład Łodzi większej liczby Pasażerów niż wynika to z wcześniej dokonanej rezerwacji;
  • wnoszenia na Łódź substancji łatwopalnych, żrących lub wybuchowych oraz używanie otwartego ognia;
  • wykorzystywania Łodzi niezgodnie z jej przeznaczeniem;
  • wprowadzania na Łódź zwierząt bez zgody organizatora;
  • połowu ryb.
 10. Sternik ma prawo odmówić udziału w Rejsie lub usunąć z Łodzi Pasażerów:
  • których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości lub są pod wpływem środków odurzających, bez możliwości domagania się zwrotu uiszczonej opłaty:
  • niestosujących się do poleceń Sternika, bez możliwości domagania się zwrotu uiszczonej opłaty;
  • w sposób rażący lub uporczywy naruszających ustalony porządek Rejsu lub zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników Rejsu, bez możliwości domagania się zwrotu uiszczonej opłaty;
  • naruszających w jakikolwiek sposób postanowienia, o których mowa w ust. 7 powyżej, bez możliwości domagania się zwrotu uiszczonej opłaty;
  • niestosujących się do poleceń w zakresie bezpieczeństwa wydawanych przez Sternika (zapięcie pasów, założenie kamizelki ratunkowej itp.).
 11. Na czas Rejsu każdy z Pasażerów otrzyma kamizelkę ratunkową, którą zobowiązany jest mieć założoną przez cały okres trwania Rejsu i wykorzystywać ją tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.
 12. Minimalny wiek uczestnika rejsu łodzią 1 rok. Uczestnicy poniżej 18-tego roku życia mogą brać udział w rejsie łodzią wyłącznie za zgodą opiekunów prawnych i pod opieką osoby dorosłej. Każdy uczestnik, podejmuje decyzję o uczestnictwie w rejsie samodzielnie, mając na uwadze umiejętności, możliwości, stan swojego samopoczucia, kondycji, zdrowia i świadomości wpływu przeciążeń na swój organizm, a w szczególności swojego podopiecznego. Powyższe regulację dotyczą również kobiet w ciąży.
 13. Pasażerowie oświadczają, że ich stan zdrowia umożliwia udział w Rejsie oraz zobowiązują się do poinformowania Sternika lub pracownika organizatora o ewentualnych chorobach lub dolegliwościach, które mogą mieć jakiekolwiek znaczenie dla ich bezpieczeństwa w trakcie Rejsu.
 14. Z zastrzeżeniem Rejsów zawierających taką usługę, Spółka nie jest zobligowana do zapewnienia Pasażerom posiłku lub napojów w trakcie Rejsu, niezależnie od pogody.
 15. W przypadku zdecydowania się na Rejs z wyżywieniem organizator dostarcza umówiony posiłek od firmy zewnętrznej nie ponosząc odpowiedzialności za formę i jakość przygotowanego posiłku.
 16. Pasażer ma prawo posiadać własny posiłek i napoje alkoholowe.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku opóźnień w Rejsach spowodowanych złymi warunkami hydrologicznymi, atmosferycznymi lub awariami urządzeń Łodzi.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odwołania Rejsu przez organizatora spowodowanego złymi warunkami hydrologicznymi, atmosferycznymi lub awariami urządzeń Łodzi.
 19. Klient może anulować lub dokonać zmiany Rezerwacji za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: wislanaprzygoda@gmail.com lub pod numerem telefonu 577 164 444
 20. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej drogą elektroniczną, kupujący otrzyma zwrot opłaty rezerwacyjnej w pełnej wysokości w ciągu 30 dni od ustalonego terminu realizacji rejsu, na konto z którego rezerwacja była opłacona lub będzie miał możliwość wzięcia udziału w innym Rejsie o wartości tożsamej z wartością odwołanego Rejsu. W przypadku rezygnacji z Rejsu w innych przypadkach niż powyżej dokonana opłata nie jest zwracana.
 21. Reklamacje można zgłaszać bezpośrednio organizatorowi, pod adresem poczty elektronicznej wislanaprzygoda@gmai.com bądź pod numerem telefonu:577 164 444
 22. Reklamacje będą rozpatrywane według kolejności daty wpływu, ale nie dłużej niż 14 dni roboczych.
 23. Wszelkie uszkodzenia Łodzi wykryte przed rozpoczęcia Rejsu oraz w jego trakcie należy niezwłocznie zgłosić organizatorowi lub Sternikowi.
 24. Organizator i obsługa Rejsu nie ponoszą odpowiedzialności za utracone lub zniszczone mienie Pasażerów, o ile te straty nie wynikają z rażącego błędu organizatora lub obsługi. Pasażerowie powinni zabezpieczyć swoje mienie w trakcie Rejsu mając na względzie charakter oraz możliwe do wystąpienia warunki (np. wypadnięcie za burtę, uderzenie, wypadnięcie telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych itp.).
 25. Pasażerowie we własnym zakresie powinni zabezpieczyć przed utratą lub kradzieżą
  dokumenty, karty płatnicze oraz pieniądze. Organizator i obsługa nie odpowiadają za kradzież oraz jej skutki dokumentów, kart płatniczych, dokumentów oraz innych przedmiotów należących do Pasażerów.
 26. Pasażer zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń Łodzi powstałych z jego winy, jak również kosztów zniszczonego, zanieczyszczonego lub uszkodzonego wyposażenia bądź osprzętu Łodzi.
 27. Pasażerowie zobowiązani są do bezpośredniego i niezwłocznego zgłaszania wszelkich uwag, zastrzeżeń i potrzeb bezpośrednio do Sternika lub obsługi. Organizator dołoży wszelkich starań do polubownego wyjaśnienia i rozstrzygnięcia ewentualnych sporów.
 28. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, przy czym do Rejsów już zarezerwowanych w dniu zmiany Regulaminu zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w chwili dokonania Rezerwacji.
 29. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 maja 2023 r.